Meny Stäng

KRIS Livsstilskoordinator

KRIS i samverkan med Stensund folkhögskola och Val-Bo Utbildning erbjuder vi en distanskurs på heltid under 40 veckor.

Kunskap är en viktig del i arbetet med att hjälpa människor som levt ett destruktivt liv. Det kan vara personer som utsatts för övergrepp, kränkningar och som ofta har obearbetade trauman i ryggsäcken. Det är viktigt för oss att vi kan arbeta på ett professionellt sätt med människor som lever eller har levt ett liv i missbruk, kriminalitet och utanförskap.

Utbildningens syfte är att utbilda personer med en missbruksbakgrund och som även kan ha funktionsnedsättningar.

En Livsstilskoordinator ska vara kvalificerad att arbeta på behandlingshem, stödboende, halvvägshus, fritidsgårdar, som elevstödjare eller boendestödjare där ofta personer ur samma målgrupp behöver stöd.

Att ha genomgått en 1-årig folkhögskolekurs till Livsstilskoordinator ger större möjligheter på arbetsmarknaden och ger kompetens för vidare studier.

Varför är kursen viktig

Det är viktigt att ge människor som både har erfarenhet av kriminalitet och missbruk och i vissa fall funktionsnedsättningar en utbildning och ett yrke där deras bakgrund kan vara en fördel i stället för en nackdel.

Vi har noterat att våra medlemmar och även andra som vi möter på anstalter, häkten och behandlingshem ofta har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel ADHD och dyslexi. 

Vi vet från vår ordinarie verksamhet att många medlemmar har svårt att klara vanliga studier. Många vill utveckla sig och arbeta med människor som behandlare, terapeuter eller socionomer men för de flesta är det ett för stort steg att ta. Den här utbildningen kan vara ett första steg på vägen till ett mer kvalificerat arbete.

Kursen har vi utvecklat under åren 2016 – 2019 i ett projekt som finansierats av Allmänna arvsfondsprojekt. Den kan leda till arbete inom olika yrken inom behandling/boenden som till exempel

 • Behandlingsassistent
 • Elevstödjare
 • Coach
 • Samtalsledare och kan arbeta bland annat på arbetsplatser som
 • Behandlingshem
 • Stödboenden
 • Halvvägshus
 • Skola
 • Fritidsgårdar

Vad görs och har tidigare gjorts för målgruppen

Oss veterligen har ingen aktör försökt utforma en folkhögskolekurs utifrån ett positivistiskt synsätt på kombinationen av kriminalitet, missbruk och funktionsnedsättningar.

Flera aktörer har säkert anpassat sina utbildningar/kurser för människor med funktionsnedsättningar men vi känner inte till någon som ser kombinationen av en bakgrund med missbruk, kriminalitet och funktionsnedsättningar som en tillgång. Deltagarna genomgår en grundläggande två-terminskurs för att bättre kunna möta personer med samma bakgrund som de själva.

Målgrupp

Vilka är utbildningen till för?

Utbildningen är till för personer som tidigare levt ett liv med missbruk, kriminalitet och utanförskap men som också kan ha funktionsnedsättningar som till exempel ADHD, Dyslexi, Asberger m.fl.

De som genomgått kursen kommer efter examen vara mer kvalificerade att nå många ur samma målgrupp. En målgrupp som de flesta professioner har svårt att nå ut till idag.

Kursinnehåll:

Kursen pågår under 36 veckor och innefattar 10träffar där första och sista träffen är fem dagar och de andra tio kurstillfällena är på tre långa dagar.

Under kursen så ingår det fyra veckors praktik i skarpt läge på behandlingshem eller öppenvårdsbehandling, där ett antal moment enligt lista ska genomföras. Vi föreslår elever att använda följande behandlingshem för denna praktik om inte eget förslag finns.

Val-bo behandlingshem

Korpbergets behandlingshem

Hattens behandlingshem

I kursen ingår det ytterligare 14 veckors praktik som kan göras på sin lokala KRIS förening eller annan inrättning som arbetar med vår målgrupp.

Kursens 10 träffar och mentorsträffar är uppdelade med följande innehåll:

 

Om läsning

ADHD neuropsykiatriska diagnoser

Beroende

Coachning

12-stegsmodellen

ASI

Examination

Mentorsdag samt uppföljning av block 1-2

Beroende

Medberoende

Grupp och ledarskap

Barn och nätverk, socialtjänsten

MI – motiverande samtal

Coachning

Mentorsdag samt uppföljning av block 3-4

Kriminalitet som livsstil 1

Examination

Kriminalitet som livsstil 2

Examination

Mentorsdag samt uppföljning av block 5-6

Anknytning

KBT

Sexuella övergrepp/kränkningar/trauman

Examination

Skam och sorg

Examination

Mentorsdag samt uppföljning av block 7-8

Våld/relationer

Sexuell dysfunktion

Hedersvåld

Examination

MI – motiverande samtal

Grupp och ledarskap

Tillitsbanan

Process och praktikrapporter

Avslutningsceremoni

 

Kriterier samt viss egen finansiering.

Kriterier

att ha en sammanhängande drogfrihet med minst 3 år från alla sinnesförändrande substanser inklusive alkohol.

att ha levt ett hederligt liv minst ett år efter att en eventuell villkorlig dom gått ut.

att ha tillgång till en godkänd praktikplats. Ifall att praktikplatsen avbryter praktiken på grund av misskötsamhet så kommer eleven att bli avskild från utbildningen.

att vara insatt, ha förståelse och kunskap om 12-stegprogrammet, samt att den ansökande har arbetat med sig själv. Kursen är ingen egenvård eller behandling. Däremot är utbildningen formad som en processutbildning vilket innebär att deltagaren kommer att gå igenom själva processen och utvecklas i lärandet. 

att eleven själv tillhandahåller dator eller har möjlighet att arbeta med dator under utbildningstiden. 

att vid eventuellt återfall i alkohol, droger eller kriminalitet kommer eleven omedelbart bli avstängd från utbildningen.

att antagningen till kursen sker genom djupintervju och referenstagning.

 

Kursen är en folkhögskolekurs vilket innebär att vissa delar av kostnaderna ska finansieras av eleven själv.

Egen finansiering genom

att eleven bekostar resor till och från kurstillfällena och mentorträffarna vilka är obligatoriska för att genomföra kursen.

Det är tio kurstillfällen. Sex träffar på Stensund folkhögskola i Nacka och fyra stycken på Fredgagården utanför Norrköping.

Mentorträffar är fyra endagarsträffar och kommer förmodligen att vara på olika ställen i landet beroende på varifrån eleverna kommer.

att bekosta kost och logi under kursen. Vid två tillfällen kostnader för fyra dygn och vid åtta tillfällen kostnader för tre dygn. Beräknad kostnad per dygn är 850 kr.

att eleven själv har, lånar eller köper följande litteratur som behövs i utbildningen.

 • Kirre av Gunilla O Wahlström – en bok om att möta vårda och fostra trasiga barn
 • Beroendepersonligheten av Craig Nakken
 • Kärlek till döds av Gunnar Bergström
 • MI – Motiverande samtal av Barbro Holm Ivarsson, Liria Ortiz och Peter Wirbing
 • Kriminalitet som livsstil av Gunnar Bergström
 • Mening med våld av Per Isdal
 • Sexuella övergrepp mot flickor och pojkar av Carl-Göran Svedin och Lena Banck
 • Affekter, affektiv kommunikation och anknytningsmönster av Marianne Sonnby Borgström
 • Sorgbearbetning av John W James och Russell Friedman

Ovanstående kostnader, resor, kost/logi samt litteratur, kan finansieras på olika sätt: av eleven själv, genom sin arbetsgivare, genom till exempel CSN lån, genom arbetsförmedlingens olika insatser, genom att söka fonder eller liknande.

De som inte har möjlighet att finna medel för vissa delar eller hela kursen kan ansöka medel för del eller helfinansiering från KRIS. Skriv ansökan på separat ansökningsblankett som ni finner under flik ”ansökan om medel” på KRIS Livsstilskoordinators hemsida.

Ledningsgruppen kan ge dispans eller undantag i vissa fall.

För mer information kontakta

Foto: Håkan Målbäck

Ali Reunanen

RIKS KRIS
Gröndalsvägen 194
117 69 Stockholm
Telefon: 070 – 283 40 51
E-post: ali.reunanen@rikskris.se